Wizyt:
Dzisiaj: 41Wszystkich: 77019

Statut

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwane dalej Cat Club Pomerania jest stowarzyszeniem działającym w Polsce na podstawie obowiązującego prawa, (prawo o stowarzyszeniach) i niniejszego Statutu.

 2. Cat Club Pomerania wchodzi w skład Związku Stowarzyszeń Felis Polonia.

 

§ 2

Terenem działania Cat Club Pomerania jest obszar województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą władz miasto Szczecin.

§ 3

 1. Cat Club Pomerania jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.

 2. Cat Club Pomerania używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Cat Club Pomerania zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 3. Symbol i nazwa Cat Club Pomerania podlegają ochronie prawnej.

 4. Cat Club Pomerania może zatrudniać swoich członków do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, a członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 5. Członkowie Zarządu zwolnieni są z obowiązku płacenia rocznych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, opłat za wystawianie swoich kotów na wystawach klubowych w ilości maksymalnie trzy koty, oraz opłat manipulacyjnych Stowarzyszenia za dokumenty wystawione prze FELIS POLONIA "FPL"

 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami klubu i członkami Zarządu wybierane są osoby z Komisji Rewizyjnej i wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób z tej Komisji.

 

§ 4

 1. Cat Club Pomerania może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych.

 2. Cat Club Pomerania może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.

 3. Członków Cat Club Pomerania obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do których należy o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.

§ 5 


Czas trwania stowarzyszenia Cat Club Pomerania jest nieograniczony.

 


 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 6 


Celem stowarzyszenia Cat Club Pomerania jest wspieranie i koordynacja działań swoich członków.

§ 7 

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Prowadzenie Ksiąg Rodowodowych Kotów Rasowych (Polskich Ksiąg Rodowodowych), których szczegółowy sposób i tryb prowadzenia regulują wewnętrzne przepisy.

 2. Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, tak krajowych jak i międzynarodowych.

 3. Popieranie hodowli kotów rasowych.

 4. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą.

 5. Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami za granicą.

 6. Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów.

 7. Reprezentowanie interesów członków Cat Club Pomerania przed władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których należy.

 8. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.

 


 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowi±zki

§ 9 


Członkowie Cat Club Pomerania dziel± się na:

 1. Zwyczajnych.

 2. Wspierających.

 3. Honorowych

 

§ 10 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Cat Club Pomerania i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

 2. Podjęcie przez Zarząd uchwały o nie przyjęciu do stowarzyszenia, nie wymaga uzasadnienia.

 3. Od decyzji Zarzadu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.

 

§ 11 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarujca Cat Club Pomerania pomoc merytoryczn, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Związku Stowarzyszeń i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Cat Club Pomerania przez upoważniona osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.

 3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 4. Przepisy § 10 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

 5. Członek wspierający może zostać przez Zarzad zwolniony z obowiazku płacenia składki.

 

§12 

 1. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Cat Club Pomerania, której taką godność nada Walne Zebranie.

 2. Członek honorowy będący osobą prawną jest reprezentowany w Cat Club Pomerania przez upoważniona osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.

 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki.

 

§ 13 

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do organów Cat Club Pomerania.

 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Cat Club Pomerania.

 3. Korzystać z pomocy i urządzeń Cat Club Pomerania na zasadach określonych przez Zarząd.

 

§14 

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Cat Club Pomerania, w tym Walnego Zebrania.

§15 

Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§16 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Cat Club Pomerania.

 2. Uczestniczenia w działalności Cat Club Pomerania.

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§18 

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób. 

§19 

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.

 2. Likwidacji osoby prawnej.

 3. Pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia lub w związku z nieregularnym opłacaniem składek członkowskich.

 4. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym.

§20 


Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

 


 

ROZDZIAŁ IV
Organy Cat Club Pomerania

§ 21


Organami Cat Club Pomerania s±:

 1. Walne Zebranie.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. Sad Koleżeński.

 

§ 22

 1. Wyboru Zarzadu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

 2. Kadencja organów Cat Club Pomerania trwa 5 lat.

 3. W przypadku gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze dokooptowania którego dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej jak 2/5 składu Zarządu.

 4. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze dokooptowania którego dokonuja pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej jak 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Cat Club Pomerania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym na ten sam dzień, w przypadku, gdy w pierwszym terminie nie zbierze się liczba uprawnionych do głosowania wymagana do podjęcia uchwały.

 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu lub odpowiednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Walne Zebranie

§ 24 

 1. Najwyższym organem Cat Club Pomerania jest Walne Zebranie.

 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie zwyczajne).

 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej klubu, lub poprzez inną drogę elektroniczną na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

 5. Obrady Walnego Zebrania są jawne.

 

§25

 1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowi±cym wszyscy członkowie zwyczajni.

 2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

 

§26 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie Statutu Cat Club Pomerania oraz jego zmian.

 2. Uchwalanie regulaminów organów Cat Club Pomerania.

 3. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania Cat Club Pomerania.

 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników Cat Club Pomerania.

 5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.

 6. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu.

 7. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.

 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Cat Club Pomerania.

 9. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.

 10. Decydowanie o przystąpieniu Cat Club Pomerania do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Cat Club Pomerania i przeznaczaniu jej majątku.

 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

Zarząd

§ 27

 1. Zarzad reprezentuje Cat Club Pomerania i kieruje jego pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Cat Club Pomerania potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu w tym jego prezesa.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Cat Club Pomerania.

 

§28

 1. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i jego zastępcę a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

 3. Zmian w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.

 

§29

 1. Do obowiązków Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnocśią Cat Club Pomerania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

  2. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie ich członkom Cat Club Pomerania co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania,

  3. opracowywanie budżetu Cat Club Pomerania i sprawozdań budżetowych,

  4. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań,

  5. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Cat Club Pomerania,

  6. zatrudnianie pracowników.

 2. Zarz±d jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Cat Club Pomerania. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Cat Club Pomerania.

 

Komisja Rewizyjna

§ 30 


Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Cat Club Pomerania i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.

§31

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.

 3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.

 

§32

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

 

§ 33 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku.

 2. Opiniowanie budżetu Cat Club Pomerania i bilansu.

 3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 


 

ROZDZIAŁ V Majątek Związku

§ 34

 1. Majątek Cat Club Pomerania stanowiś ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

 2. Na fundusze Cat Club Pomerania składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,

  3. dotacje, subwencje, zapisy,

  4. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych.

  5. dochody z działalności usługowej prowadzonej na rzecz członków Cat Club Pomerania.

  6. dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i konferencji poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych.

  7. dochodów z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce

  8. dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Cat Club Pomerania do celów reklamowych

  9. dotacje, subwencje, zapisy,

  10. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych.

 3. Fundusze Cat Club Pomerania mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

 

§ 35 

Organy Cat Club Pomerania, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są im przekazać protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Cat Club Pomerania.


 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 36


Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 37

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Cat Club Pomerania i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Majątek rozwiązanego Cat Club Pomerania zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie podzielony proporcjonalnie do wniesionych wkładów pomiędzy członków Cat Club Pomerania.


 


 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 38


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.

§ 39

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.