Wizyt:
Dzisiaj: 37Wszystkich: 206091

Statut

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Kotów - Cat Club Pomerania - Szczecin i posługuje się skrótem nazwy "CCPS".

 2. Cat Club Pomerania - Szczecin zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę kotów rasowych oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju.

 

§ 2

Terenem działania Cat Club Pomerania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Szczecin.

§ 3

 1. Cat Club Pomerania - Sczecin jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza prawa o stowarzyszeniach.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 3. Cat Club Pomerania Szczecin używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Cat Club Pomerania -  Szczecin zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 4. Symbol i nazwa Cat Club Pomerania - Szczecin podlegają ochronie prawnej.

 5. Cat Club Pomerania - Szczecin opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

 1. Cat Club Pomerania - Szczecin może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych.

 2. Cat Club Pomerania może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.

 3. Członków Cat Club Pomerania - Szczecin obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do których należy o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.

§ 5 


Czas trwania stowarzyszenia Cat Club Pomerania jest nieograniczony.

 


 

ROZDZIAŁ II


Cele i sposoby działania§ 6 

Celem stowarzyszenia Cat Club Pomerania - Szczecin jest:

- wspieranie hodowli kotów rasowych

- wspieranie i koordynacja dziłań swoich członków

- rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt

- działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 7 

Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Prowadzenie ksiąg rodowodowych kotów rasowych,  szczegółowy sposób i tryb prowadzenia regulują wewnętrzne przepisy.

 2. Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, tak krajowych jak i międzynarodowych.

 3. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą.

 4. Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami za granicą.

 5. Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów.

 6. Reprezentowanie interesów członków Cat Club Pomerania przed władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji międzynarodowych, do których należy.

 7. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i hodowlanej służby pomocniczej.

 8. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.

 9. Inne działania związane z realizacją celów określonych w § 6.

 


 

ROZDZIAŁ III


Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 8

Członkowie Cat Club Pomerania - Szczecin dzielą się na:

 

                                                                                               1. Zwyczajnych.

                                                                                               2. Wspierających.

                                                                                               3. Honorowych

 

§ 9

 

1.Członkiem zwyczajnym Cat Club Pomerania - Szczecin może być:

- obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

- małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

- cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich

- cudzoziemiec nie majacy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Przyjęcie przez Zarząd uchwały o nieprzyjęciu do stowarzyszenia nie wymaga uzasadnienia.

4. Od decyzji przzysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.

 

 

                                                                                                             § 10

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca Cat Club Pomerania  - Szczecinpomoc merytoryczn, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Cat Club Pomerania - Szczecin przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.

 3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

§11

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Cat Club Pomerania - Szczecin, której taką godność nada Walne Zebranie.

 

§ 12Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz.

 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Cat Club Pomerania - Szczecin.

 3. Prawo do uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach Cat Club Pomerania - Szczecin.

 4. Korzystać z pomocy i urządzeń Cat Club Pomerania - Szczecin na zasadach określonych przez Zarząd.

 

§13Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Cat Club Pomerania, w tym Walnego Zebrania.§141.Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Cat Club Pomerania - Szczecin, w tym Walnego Zebrania.

2. Członkowie honorowi maja prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 

 

§ 15

 

                                                                      Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Cat Club Pomerania - Szczecin.

2. Uczestniczenia w działalności Cat Club Pomerania - Szczecin.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Dbania o dobre imię cat Club Pomerania - Szczecin.

 

§16Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób. §17

 


Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Cat Club Pomerania - Szczecin, zgłoszonej na pismie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 4. Wykluczenia z Cat Club Pomerania - Szczecin na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.

 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekajacego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

6. Pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Cat Club Pomerania - Szczecin

 

§ 18


Władzami Cat Club Pomerania - Szczecin są:

1. Walne Zebranie.

                                                                                                2. Zarząd.

  3. Komisja Rewizyjna

 
§ 19

 

 

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

2. Kadencja władz Cat Club Pomerania - Szczecin trwa 3 lata.

3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Cat Club Pomerania - Szczecin, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

 

§ 20

 

 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cat Club Pomerania - Szczecin zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma prezes Zarządu lub odpowiednio przewodniczący Komisji Rewizujnej.

 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością glosów przy obecności: - w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków zwyczajnych, - w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

 

Walne Zebranie

 

§ 21

 1. Najwyższą władzą Cat Club Pomerania - Szczecin jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie zwyczajne).
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Cat Club Pomerania - Szczecin.

 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.

 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Cat Club Pomerania - Szczecin na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

 6. Obrady Walnego Zebrania są jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

 § 22

 

 

 

 1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.

 2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

 

§23Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie Statutu Cat Club Pomerania - Szczecin oraz jego zmian.

 2. Uchwalanie regulaminów organów Cat Club Pomerania - Szczecin.

 3. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania Cat Club Pomerania.

 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników Cat Club Pomerania.

 5. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.

 6. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu.

 7. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.

 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Cat Club Pomerania - Szczecin.

 9. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.

 10. Decydowanie o przystąpieniu Cat Club Pomerania - Szczecin do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Cat Club Pomerania - Szczecin oraz przeznaczaniu jej majątku.

 

Zarząd§ 24

 

1. Zarzad kieruje całokształtem działalności Cat Club Pomerania - Szczecin zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Cat Club Pomerania - Szczecin na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Cat Club Pomerania - Szczecin.

 

                                                                                                                                                  

 

§ 25

 

 

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza, skarbnika i 2 członków, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne zebranie.

 

 

§ 26

 1. Do obowiązków Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnocśią Cat Club Pomerania - Szczecin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

  2. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie ich członkom Cat Club Pomerania - Szczecin co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania,

  3. opracowywanie budżetu Cat Club Pomerania - Szczecin i sprawozdań budżetowych,

  4. zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań,

  5. prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Cat Club Pomerania - Szczecin,

  6. prowadzenie ewidencji członków,

  7. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,

  8. zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

 2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Cat Club Pomerania - Szczecin do prowadzenia określonych w pełnomocnictwie spraw.

 

Komisja Rewizyjna§ 27Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Cat Club Pomerania i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.§ 28

 

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.

 3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie.

 

§ 29

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

 

§ 30Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku.

 2. Opiniowanie budżetu Cat Club Pomerania - Szczecin i bilansu.

 3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 4. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

 


 

ROZDZIAŁ V

 

 

Majątek i reprezentowanie Cat Club Pomerania - Szczecin.§ 31

 

 1. Majątek Cat Club Pomerania - Szcecin stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

 2. Na fundusze Cat Club Pomerania - Szczecin składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,

  3. dotacje, subwencje, zapisy,

  4. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych.

  5. dochody z działalności usługowej prowadzonej na rzecz członków Cat Club Pomerania - Szczecin.

  6. dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i konferencji poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych.

  7. dochodów z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce

  8. dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Cat Club Pomerania do celów reklamowych.

 3. Fundusze Cat Club Pomerania - Szczecin mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

 

§ 32

 

 

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Cat Club Pomerania - Szczecin wymagane są podpisy trzech osób ze składy Zarządu. W tym każdorazowo Prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu  Zarządu, w tym Prezesa.

 

 

                                                                                                         § 33

Organy Cat Club Pomerania - Szczecin, których kadencja się zakończyła, po ukonstytuowaniu się nowo wybranych organów, zobowiązane są  przekazać im w ciągu 30 dni protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Cat Club Pomerania - Szczecin.


 

ROZDZIAŁ VI

 


Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku§ 34Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 § 35

 

 

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Cat Club Pomerania - Szczecin i przeznaczenia jego majątku podejmuje, na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Majątek rozwiązanego Cat Club Pomerania - Szczecin zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie podzielony proporcjonalnie do wniesionych wkładów pomiędzy członków Cat Club Pomerania - Szczecin, lub na inne cele społeczne, o których zdecyduje Walne Zebranie.


 


 

ROZDZIAŁ VII

 


Postanowienia końcowe i przejściowe § 36W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.§ 37Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.